Avís legal

1. Introducció

El present avís legal conté les normes d'ús del portal www.hostaldelcarme.com que HOSTAL DEL CARME S.L com a titular d'aquest, posa a disposició dels usuaris d'Internet, exclusivament amb la finalitat de proporcionar informació sobre els productes i serveis oferts. L'accés i/o utilització del portal atribueix la condició d'usuari del mateix i suposa la plena acceptació d'aquestes condicions generals, que seran d'aplicació sense perjudici de les condicions particulars o especials que, en el seu cas, s'estableixen. Si no accepta aquestes condicions d'ús, ha d'abstenir-se d'accedir i/o utilitzar el portal.


2. Identitat del titular del lloc web

En compliment del deure d'informació establert en l'article 10 de la llei 34/2002, de l'11 de Juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa de les dades identificatives de l'empresa HOSTAL DEL CARME S.L

 • Denominació: HOSTAL DEL CARME, S.L.
 • Domicili social: Carretera NACIONAL II KM 504 25330 VILAGRASSA
 • Inscripció: Inscrita en el Registre Mercantil de Lleida , Tomo 186, Libro 140,Folio 93,Hoja 1824
 • CIF: B25031568
 • Telèfon: 973 311 000
 • Fax: 973 310 777
 • E-mail: info@hostaldelcarme.com

3. Usuaris

Encara que l'accés i/o utilització del portal no exigeix el registre dels usuaris, és possible que la utilització d'alguns serveis es condicioni a la prèvia complementació d'un formulari del registre i a l'ocupació d'una clau d'accés composta d'un codi d'usuari (login) i una contrasenya (password), que rebrà després d'haver completat el procés de registre.

Per això en relació amb el procés de registre i a les dades que es sol·liciten, l'usuari està obligat a facilitar i mantenir la informació de forma veraç, exacta, actualitzada i completa sobre la seva identitat, havent de comunicar qualsevol modificació a HOSTAL DEL CARME S.L.

A més l'usuari es compromet a fer un ús diligent del codi d'usuari (login i password), a no posar-los a disposició de tercers i a comunicar a info@hostaldelcarme.com la seva pèrdua o robatori i el possible accés per un tercer a aquestes, sent l'usuari l'únic responsable fins a la citada notificació.


4. Propietat intel.lectual i industrial

Aquesta Web és propietat de HOSTAL DEL CARME S.L.

L'usuari reconeix que HOSTAL DEL CARME és titular exclusiu o té la corresponent llicència dels continguts d'aquesta pàgina Web, això és, i a títol merament enunciatiu, sobre els textos, comentaris, missatges, fotografies, dissenys, logos, codi font, gràfics, imatges, dibuixos, àudios, vídeos, programes informàtics, productes multimèdia, el "look-and-feel", les marques, els noms comercials i els signes distintius que apareixen en aquesta.

L'accés per l'usuari a aquesta pàgina Web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, cessió total o parcial o llicència d'aquests drets de propietat intel·lectual i industrial, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, etc, sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d'aquests drets.

S'autoritza a l'usuari a accedir, visualitzar, imprimir, descarregar i emmagatzemar els continguts i/o els elements inserits a la Web exclusivament pel seu ús personal, privat i no lucratiu, és a dir, sense fins comercials i sempre que es mantingui la indicació sobre el seu origen i autoria amb el símbol del copyright i/o notes de propietat industrial dels seus titulars, és a dir: © HOSTAL DEL CARME. Tots els drets reservats.

L'usuari es compromet a no suprimir o alterar les mencions com a copyright, © i TM que apareixen a la pàgina Web, en qualsevol dels materials que conté, en qualsevol dels seus serveis o informació obtinguts a través dels mateixos, amb el fi d'assegurar la protecció d'aquests drets.

L'enviament per part de l'usuari d'informacions, comentaris, fotografies o propostes (en endavant, continguts) al portal o a HOSTAL DEL CARME a través del correu electrònic, fax, correu postal, formularis o de qualsevol altre mitjà, implica per aquest simple fet i sense necessitat de posteriors requisits, l'atorgament a HOSTAL DEL CARME d'una llicència gratuïta, amb caràcter no exclusiu, mundial i per tot el temps que permet la legislació vigent per utilitzar-los per qualsevol finalitat, inclòs, amb caràcter enumeratiu i no limitat, la reproducció, la comunicació pública, la posta a disposició, la distribució, la transformació, la traducció, la divulgació, el rebuig o eliminació de la informació, l'edició, la incorporació a bases de dades, l'explotació comercial, en qualsevol format, mitjà o tecnologia actualment coneguda o que es pot conèixer en el futur, en tot o en part, de tal continguts, llicència que permetrà l'autorització per incorporar-los i comercialitzar-los en suports com paper, CD-ROM, DVD, Internet, la Web i les xarxes socials. Igualment, l'usuari atorga el dret a cedir i /o subllicenciar els continguts mencionats a tercers.

L'usuari es fa responsable de que els continguts remesos no infringeixen drets de tercers ni vulneren qualsevol normativa vigent, ni es tracta d'informació confidencial o secreta. Els usuaris, a més a més, assumeixen l'obligació de mantenir a HOSTAL DEL CARMEi/o als seus representants, socis, gerents, apoderats, treballadors, etc. indemnes i lliures de tota responsabilitat que pogués derivar de l'exercici d'accions, judicials o no, que tinguessin la seva causa en la transgressió dels drets de tercers o de la legislació vigent.


5. Protecció de dades personals

Per utilitzar o tenir accés a algun dels continguts i/o serveis del portal, HOSTAL DEL CARME podrà sol·licitar la complementació de formularis que impliquen el tractament de dades de caràcter personal.

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de dades de Caràcter Personal, el seu Reglament de Desenvolupament aprovat mitjançant Real Decret 1720/2007 del 21 de Desembre i en la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, del Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, HOSTAL DEL CARME l'informa que les dades personals que ens comunica en aquest acte, inclosa la seva adreça electrònica i aquelles dades sobre les quals HOSTAL DEL CARME tingui accés com a conseqüència de la navegació o de la relació establerta amb l'usuari, inclòs després de la seva finalització, seran tractades en el corresponent fitxer de HOSTAL DEL CARME que es troba degudament inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades amb les finalitats que consten en l'esmentada declaració.

L'usuari declara que tota la informació que subministra és veraç, exacta i completa i es compromet a mantenir-la actualitzada i a comunicar tots els canvis de forma immediata. En aquells supòsits en que l'usuari facilités dades personals d'unes altres persones físiques, aquest assumeix l'obligació d'observar, respecte a les esmentades dades, les exigències derivades de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre (LOPD), específicament, dels deures de qualitat, informació i de sol·licitud del consentiment a les persones titulars de les dades personals que les concerneixen pel seu tractament.

Mitjançant la complementació del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó, així com la remissió de qualsevol informació a través de qualsevol tipus de formularis electrònics o per correu electrònic, fax, sms, etc. l'usuari manifesta expressa i inequívocament el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades, siguin incorporades al fitxer corresponent i tractades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial per enviar-li publicitat per qualsevol mitjà, inclòs el correu postal, electrònic, sms, fax o equivalent dels productes i serveis, les activitats, publicacions de HOSTAL DEL CARME o de tercers. Si no desitja que les seves dades personals siguin tractades amb finalitat publicitària, marqui la casella que consti en l'apartat "contacta” d'aquesta mateixa web.

L'ús de la present Web està limitada a majors d'edat, per la qual cosa poden ser objecte de tractament les dades personals de menors d'edat, serà requisit imprescindible que obtinguin prèviament el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran considerats responsables de tots els actes realitzats pels menors a càrrec seu.

Malgrat que HOSTAL DEL CARME ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals, l'usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat Internet no són inexpugnables.

Els usuaris que han facilitat les seves dades podran dirigir-se a HOSTAL DEL CARME, com a responsable del fitxer per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades, dret a l’oblit, portabilitat i oposició de l'ús i cessió de les dades, així com el dret a revocar el consentiment prestat, drets que podran ser executats per l'usuari o, en el seu cas, per qui el representa, mitjançant sol·licitud escrita i firmada, dirigida a la següent direcció: HOSTAL DEL CARME, Avd CATALUNYA 112 25300 TARREGA. La sol·licitud haurà de contenir les següents dades: nom i cognom de l'usuari, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d'Identitat o passaport, i contingut concret del dret exercitat.


6. Ús de cookies

Respecte a l'ús de cookies, HOSTAL DEL CARME informa a l'usuari que quan navega per les diferents pantalles i pàgines d'aquest lloc Web s'utilitzen cookies. Les cookies són un petit arxiu de text que el servidor pot guardar en el disc dur d'un equip per emmagatzemar algun tipus d'informació sobre l'usuari. Les cookies només poden ser llegides pel lloc Web que ho envia a l'equip. No és un arxiu executable ni pot propagar ni contenir virus. HOSTAL DEL CARME utilitza aquestes dades amb el fi últim de millorar els seus serveis.
La informació que s'emmagatzema mitjançant aquest mecanisme permet reconèixer a l'usuari en les seves diferents visites al lloc Web, a més a més de facilitar informació sobre la data i hora de la visita, mesura alguns paràmetres del tràfic dintre del mateix lloc Web i estimar el nombre de visites realitzades permetent a HOSTAL DEL CARME informar, enfocar i reajustar els serveis que ofereix en la forma més efectiva. Les cookies utilitzades són emmagatzemades en el disc dur de l'usuari però no permeten llegir les dades contingudes en ell, ni llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. Les cookies utilitzades no són invasives ni nocives, podent desactivar-se mitjançant l'opció corresponent que figura en el navegador.


7. Llei de serveis de la societat de la informació

HOSTAL DEL CARME posa a disposició dels Usuaris "links" a efectes purament informatius, però sense que conegui, controli, avali o recomani els continguts, productes o serveis facilitats pels llocs Web als quals s'estableixen enllaços.

Per això HOSTAL DEL CARME no assumeix cap responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina Web a la qual s'estableix un enllaç des d'aquest lloc Web.

Qualsevol persona que vulgui incloure dins de la seva pàgina Web un enllaç o link cal al lloc Web de HOSTAL DEL CARME haurà de complir les condicions següents:

 • 1. No es realitzarà amb l'enllaç, manifestacions o indicacions falses, incorrectes o denigrants, ni contraries a la llei, la moral o els bons costums, sobre HOSTAL DEL CARMEels seus directius, els seus empleats, els seus productes, els seus serveis, etc.
 • 2. No s'autoritzen enllaços des de pàgines que continguts il·lícits o il·legals, manifestacions racistes, degradants, pornogràfiques, etc.
 • 3. L'establiment del link no suposa que entre HOSTAL DEL CARME i el titular de la pàgina Web en la qual s'estableix, existeix algun tipus de vincle o de relació jurídica.
 • 4. HOSTAL DEL CARME no serà responsable dels continguts o serveis oferts en la Web des de la que es realitza el link.


8. Responsabilitat

EL’usuari accepta que l'ús del portal, dels continguts i/o dels serveis que es duguin a terme sota la seva única i exclusiva responsabilitat i que HOSTAL DEL CARME no garantitza que la informació sigui exacta, completa o actualitzada, ni tampoc existeix cap responsabilitat sobre la disponibilitat i continuïtat del funcionament d'aquest, ni dels continguts i/o serveis que s'incorporen ni controlen ni garanteixen l’absència de virus ni d'altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

HOSTAL DEL CARME exclou, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota la naturalesa que pugui haver-hi a la informació del portal ni a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del portal i dels continguts i/o serveis que s'incorporen.


9. Interrupció, suspensió i cancel·lació

HOSTAL DEL CARME realitzarà tots els esforços raonables per garantir l'accessibilitat i disponibilitat del portal durant tots els dies de l'any. No obstant això, es reserva el dret a alterar, eliminar, interrompre, suspendre i/o cancel·lar l'accés, els serveis i/o els continguts del portal sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment.


10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents condicions generals s'interpreten i regiran de conformitat amb la legislació Espanyola, a la que ambós parts se sotmeten de forma expressa. Si la normativa possibilita que les parts puguin renunciar al seu fur i sotmetre's a un altre, HOSTAL DEL CARME i l'Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguessin correspondre'ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Lleida.

© HOSTAL DEL CARME. Tots els drets reservats

Política de cookies

Una cookie és un petit fitxer de text que s’emmagatzema en el seu navegador quan visita casi qualsevol pàgina web. La seva utilitat és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Les cookies acostumen a guardar informació de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, estadístiques d’ús, enllaços a xarxes socials, accés a les contes del usuari, etc. L’objectiu de la cookie és adaptar el contingut de la web al seu perfil i necessitats, sense les cookies els serveis oferts per qualsevol pàgina es veurien minvats notablement. Si desitja consultar més informació sobre què són les cookies, què emmagatzemen, com eliminar-les, desactivar-les, etc, li preguem que es dirigeixi a aquest enllaç.

Cookies utilitzades en aquest espai web

Seguin amb les directrius de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades procedim a detallar l’ús de cookies que fa aquesta web amb el fi d’informar-li amb la màxima exactitud possible.

Aquest espai web utilitza les següents cookies pròpies:

Cookies de sessió, per garantir que els usuaris que escriuen comentaris al blog siguin humans i no aplicacions automatitzades. D’aquesta forma es combat l’spam.

Nom de la cookie Tipus de cookie Propòsit de la cookie
PHPSESSID Sessió Aquesta cookie és utilitzada per el llenguatge d’encriptació PHP per permetre que les variables de SESSIÓ siguin guardades en el servidor web. Aquestes cookies són essencials per el funcionament de la web.
_utma,
_utmb,
_ubmc,
_utmz
Duradora Aquestes cookies són establertes per Google Analytic per rastrejar el ús de la web. Aquestes cookies no s’estableixen si desconnectes cookies per aquesta web.

Aquest espai web utilitza les següents cookies de tercers:

Google Analytics: Emmagatzema cookies per poder elaborar estadístiques sobre el tràfic i volum de visites d’aquesta web. A l’utilitzar aquest servei web està consentint el tractament de la informació sobre vostè per Google. Per tant, l’exercici de qualsevol dret en aquest sentit deurà fer-lo comunicant directament amb Google.

Xarxes socials: Cada xarxa social utilitza les seves pròpies cookies per a que vostè pugui clicar en botons del tipus M’agrada o Compartir.

 • YouTube
 • Twitter
 • Facebook

Desactivació o eliminació de cookies

En qualsevol moment podrà exercir el seu dret de desactivació o eliminació de cookies d’aquest espai web. Aquestes accions es realitzen de forma diferent en funció del navegador que s’està utilitzant. Aquí li deixem una guia ràpida per als navegadors més populars.

Notes adicionals

Ni aquesta web ni els seus representants legals es fan responsables ni del contingut ni de la veracitat de les polítiques de privacitat que puguin tenir els tercers mencionats en aquesta política de cookies.

Els navegadors web són les eines encarregades d’emmagatzemar les cookies i des d’aquest lloc poden efectuar el seu dret a l’eliminació o desactivació de les mateixes. Ni aquesta web ni els seus representants legals poden garantir la correcta o incorrecta manipulació de les cookies per part dels mencionats navegadors.

En alguns casos és necessari instal•lar cookies perquè el navegador no oblidi la seva decisió de no acceptació de les mateixes.

En el cas de les cookies de Google Analytics, aquesta empresa emmagatzema les cookies en servidors ubicats en Estats Units i es compromet a no compartir-la amb tercers, excepte en els casos en que sigui necessari per al funcionament del sistema o quan la llei obligui a tal efecte. Segons Google no guarda la seva direcció IP. Google Inc. és una companyia adherida al Acord de Port Segur que garanteix que totes les dades transferides seran tractades amb un nivell de protecció lligat a la normativa europea. Pot consultar informació detallada respecte això en aquest enllaç. Si desitja informació sobre l’ús que Google dona a les cookies li adjuntem aquest altre enllaç.

Més informació sobre les cookies

Què és una cookie?

Una cookie és un fitxer de text inofensiu que s’emmagatzema al seu navegador quan visita quasi qualsevol pàgina web. La utilitat de la cookie és que la web sigui capaç de recordar la seva visita quan torni a navegar per aquella pàgina. Encara que molta gent no ho sap, les cookies es porten utilitzant des de fa 20 anys, quan van aparèixer els primers navegadors per a la World Wide Web

Què NO ÉS una cookie?

No és un virus, ni un troià, ni un cuc, ni spam, ni spyware, ni obre finestres pop-up.

Quina informació emmagatzema una cookie?

Les cookies no solen emmagatzemar informació sensible per a vostè, com targetes de crèdit o dades bancàries, fotografies, el seu DNI o informació personal, etc. Les dades que guarden són de caràcter tècnic, preferències personals, personalització de continguts, etc.

El servidor web no li associa a vostè com a persona si no al seu navegador web. De fet, si vostè navega habitualment amb Internet Explorer i prova a navegar per la mateixa web amb Firefox o Chrome veurà que el web no s'adona que és vostè la mateixa persona perquè en realitat està associant al navegador, no a la persona.

Quin tipus de cookies existeixen?

Cookies tècniques: Són les més elementals i permeten, entre altres coses, saber quan està navegant un humà o una aplicació automatitzada, quan navega un usuari anònim i un registrat, tasques bàsiques per al funcionament de qualsevol web dinàmica.

Cookies d’anàlisi: Recullen informació sobre el tipus de navegació que està realitzant, les seccions que més utilitza, productes consultats, franja horària d’ús, idioma, etc.

Cookies publicitàries: Mostren publicitat en funció de la seva navegació, el seu país de procedència, idioma, etc.

Què són les cookies pròpies i les de tercers?

Les cookies pròpies són les generades per la pàgina que està visitant i les de tercers són les generades per serveis o proveïdors externs com Facebook, Twitter, Google, etc.

Què succeeix si desactivo les cookies?

Perquè entengui les conseqüències que pot tenir desactivar les cookies li mostrem uns exemples:

No podrà compartir continguts d’aquella web en Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social.

L’espai web no podrà adaptar els continguts a les seves preferències personals, com acostuma a succeir a les tendes online.

No podrà accedir a l’àrea personal d’aquella web, com per exemple La Meva Conta, el Meu Perfil, o les Meves Comandes.

Tendes online: Li serà impossible realitzar compres online, hauran de ser telefòniques o visitant la tenda física si és que es disposa d’ella.

No serà possible personalitzar les seves preferències geogràfiques com franja horària, divisa o idioma.

L’espai web no podrà realitzar analítiques web sobre visitants i tràfic a la web, fet que dificultarà que la web sigui competitiva.

No podrà escriure al blog, no podrà penjar fotografies, publicar comentaris, valorar o puntuar continguts. La web tampoc podrà saber si vostè és un humà o una aplicació automatitzada que publica spam.

No es podrà mostrar publicitat monitoritzada, que provocarà reduir els ingressos publicitaris de la web.

Totes les xarxes socials utilitzen cookies, si les desactiva no podrà utilitzar cap xarxa social.

Es poden eliminar les cookies?

Sí. No només eliminar, sinó també bloquejar, de forma general o particular per a un domini específic.

Per eliminar les cookies d’un espai web ha d’anar a la configuració del seu navegador i allà podrà cercar les associades al domini en qüestió i procedir a la seva eliminació.

Configuració de cookies per als navegadors més populars

A continuació li indiquem com accedir a una cookie determinada del navegador Chrome. Nota: aquests passos poden variar en funció de la versió del navegador:

 • Vagi a Configuració o Preferències mitjançant el menú Arxiu o bé clicant a la icona de personalització que apareix a dalt a la dreta.
 • Veurà diferents seccions, cliqui a l’opció Mostrar opcions avançades.
 • Vagi a Privacitat, Configuració de contingut.
 • Seleccioni Totes les cookies i les dades dels espais.
 • Apareixerà un llistat amb totes les cookies ordenades per domini. Perquè li sigui més fàcil trobar les cookies d’un determinat domini introdueixi parcial o totalment la direcció al camp Buscar cookies

Després de realitzar aquest filtre apareixerà en pantalla una o vàries línies amb les cookies de la web sol•licitada. Ara només ha de seleccionar-la i prémer la X per procedir a la seva eliminació.

Per accedir a la configuració de les cookies del navegador Internet Explorer segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 • Vagi a Eines, Opcions d’Internet.
 • Faci clic en Privacitat.
 • Mogui el lliscant fins a ajustar el nivell de privacitat que desitgi.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Firefox segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 • Vagi a Opcions o Preferències segons el seu sistema operatiu.
 • Faci clic en Privacitat.
 • A historial triï Utilitzar una configuració personalitzada per l’historial.
 • Ara veurà l’opció Acceptar cookies, pot activar-la o desactivar-la segons les seves preferències.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para OSX segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 • Vagi a Preferències, després a Privacitat
 • En aquest lloc veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador Safari para iOS segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 • Vagi a Ajustos, després a Safari.
 • Vagi a Privacitat i Seguretat, veurà l’opció Bloquejar cookies perquè ajusti el tipus de bloqueig que desitja realitzar.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Android segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 • Executi el navegador i cliqui la tecla Menú, després Ajustos.
 • Vagi a Seguretat i Privacitat, veurà l’opció Acceptar cookies perquè activi o desactivi la casella.

Per accedir a la configuració de cookies del navegador per a dispositius Windows Phone segueixi aquests passos (poden variar en funció de la versió del navegador):

 • Obri Internet Explorer, després Més, després Configuració.
 • Ara pot activar o desactivar la casella Permetre cookies.
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir-te continguts d'interès. Si marques la casella o contínues navegant considerem que acceptes l'ús de les nostres galetes. Aceptar